Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Erik Gustaf Geijer • 11.40-12.15

Hanna Maurin Söderholm, Bengt Arne Sjöqvist
& Magnus Andersson Hagiwara

Inga misstag i prehospital bedömning – tre forskningsprojekt från PICTA

 

ViPHS - Videostöd i den prehospitala strokekedjan

I projektet ViPHS (Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan) utvecklas, implementeras och utvärderas videostöd för prehospital bedömning av stroke. Genom att via video koppla upp neurologisk expertis till ambulansen möjliggörs högre kvalitet och precision i den prehospitala bedömningen och handläggningen avseende transport till lokalt sjukhus för trombolys eller regionalt strokecenter med möjlighet att ge trombektomi. 

Projektet drivs med ett genomgående användarcentrerat arbetssätt, från utveckling och tidiga tester till att ta fram nya arbetsprocesser samt implementation i ambulansorganisationerna. Under 2018–2019 har tekniken stegvis rullats ut skarpt i tre bilar i Västra Götaland/VGR. Genom att stegvis utforma, testa och utvärdera teknik och arbetsprocess i nära samarbete med såväl neurologjour som ambulanspersonal skapas kunskap, underlag, erfarenheter och ägandeskap hos alla användargrupper. Detta ökar sannolikheten för ett lyckat införande och långsiktigt hållbar användning, och utgör i sig ett bidrag i arbetet att ta fram en mall för hur användning och införande av IKT-stöd i komplexa organisationer mellan flera parter kan ske nationellt.

Medverkande forskare: Hanna Maurin Söderholm, Magnus Andersson Hagiwara, Stefan Candefjord, Jan-Erik Karlsson, Bengt Arne Sjöqvist, Lars Rosengren och Annika Nordanstig

Projektet är finansierat av Innovationsfonden VGR och VINNOVA, samt deltagande parter.

Projektparter 
PICTA, Neurosjukvården och Ambulansen SU, Prehospen, Chalmers, Ambulansen SÄS

Presentatör
Hanna Maurin Söderholm, Prehospital ICT Arena, Lindholmen Science Park och Prehospen, Högskolan i Borås

Biografi
Hanna Maurin Söderholm är lektor i informationsvetenskap och verksam vid Prehospital ICT Arena, Lindholmen Science Park samt Prehospen, Högskolan i Borås. Hanna har lång erfarenhet av forskning och utveckling av informations- och kommunikationsteknik inom det prehospitala området, såsom videoteknik och beslutsstöd. Hon har även arbetat med digitala patienter, virtuella världar, spel och simulering som verktyg för prehospital träning, utbildning och forskning. 

PreSISe - Kan AI förbättra den prehospitala identifieringen av förhöjd risk för sepsis?

I Sverige drabbas omkring 40 000 personer årligen av sepsis. Bland dessa avlider cirka 20%. Snabbt insatt behandling är avgörande för utgången, varje fördröjning av antibiotikabehandling försämrar chansen för överlevnad och ökar risken för komplikationer. Många av de drabbade har sin första vårdkontakt i prehospitala vården. Tidig identifiering av riskpatienter innebär att behandling kan påbörjas i ambulansen, mottagande enhet förvarnas och patienten snabbare hamna rätt på̊ sjukhuset. Idag utgår sepsisbedömningen från klinisk erfarenhet och enklare verktyg baserade på vitalparametrar. Ett problem är att vitalparametrarna är normala i ungefär en tredjedel av fallen, dessutom är symptomen många och diffusa.

Projektet PreSISe har initierats inom PICTA (Prehospital ICT Arena) med målet att i en brett sammansatt intressentgrupp utveckla och utvärdera ett AI-baserat beslutsstöd för att skatta förhöjd sepsisrisk prehospitalt. I tillägg även definiera en modell för hur detta beslutsstöd långsiktigt kan tillgängliggöras, underhållas, förbättras och förvaltas av rätt aktörer efter projektslut. För att uppnå̊ önskad nytta och spridning, rätt hantering av CE-krav, samt säkerställa kvalitetssäkrade indata måste dessa frågor beaktas redan från projektstart.

Projektet är finansierat av Vinnova och deltagande parter.

Projektparter
PICTA, Chalmers, Prehospen, SKAS, Karolinska Institutet (SÖS), Aweria AB, InterSystems Sverige AB, MedITeQ AB

Presentatör
Bengt Arne Sjöqvist, Prehospital ICT Arena

Biografi
Bengt Arne initierade 2012 utvecklingen av vad som idag är den neutrala öppna samverkansarenan Prehospital ICT Arena (PICTA). Sedan 2015 är PICTA en del av Lindholmen Science Park i Göteborg, och Bengt Arne dess första programansvarige.

PreTest – En mobil prehospital testbädd

I PreTest ska en mobil testbädd till stöd för ambulanssjukvårdens FOU etableras. Syftet är att skapa unika möjligheter för både forskning och test av såväl ny teknik som vårdprocesser, vilket är svårt eller direkt olämpligt att göra i kliniskt operativ verklighet. Testbädden fokuserar på tidiga delar av vårdkedjan (prehospital sjukvård) och möjliggör såväl forskning som realistiska tester och utveckling av nya system, produkter och arbetsprocesser. Testbädden är också av stor vikt i samband med införande av ny teknik och processer i vården för att i förväg identifiera påverkan på arbete och organisation. Genom att förbereda och hantera detta ökar sannolikheten för lyckade införanden och hög acceptans något som är av ytterst stor vikt för en lyckad digitalisering av sjukvården.

Projektet är finansierat av Vinnova och deltagande parter.

Projektparter
PICTA, PreHospen, Ambulansen SU, VGR-FVM, Ambulansen SKAS, Ambulansen SÄS, Medfield Diagnostics AB, GM Medical AB

Presentatör
Magnus Andersson Hagiwara, Prehospen, Högskolan Borås

Biografi
Magnus Andersson Hagiwara är docent i prehospital akutsjukvård och verksam på PreHospen, Högskolan i Borås. Magnus har en lång erfarenhet som ambulanssjuksköterska och har sedan disputation arbetat med forskningsprojekt kring digital teknik i ambulanssjukvård. Magnus har även bedrivit forskning inom simulering i den prehospitala miljön samt patientsäkerhet.

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program