Moln8 banner
Dag 3 • Lokal Restaurangen • 11.10-11.55

Niklas Haglund, Jonas Fredriksson, Peter Bergström

Pågående dödligt våld

Ambulanssjukvården, polisen och räddningstjänsten har vanligtvis en god förmåga att hantera särskilda händelser inom ramen för det som sker i vardagen. Vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV) kan dock situationen bli svår att tolka, eftersom den kraftigt avviker från det normala. Att lägesbilden är oklar och situationen upplevs som kaotisk medför att prioriteringar, snabba beslut och agerande kan bli en utmaning.

Framgångsfaktorer vid en PDV-händelse är att säkerställa:

  • snabb säkring av platser och gärningspersoner
  • hög förmåga att agera trots oklar lägesbild
  • snabbt omhändertagande och transport av skadade till sjukhus
  • hög beredskap för sekundära attacker eller följdhändelser

En förutsättning för mer effektiva och samordnade insatser vid PDV-händelser är att personalen är mentalt förberedda för att agera och att aktörernas roller och ansvar är tydligt. Det förutsätter också en aktörsgemensam planering, utbildning och övning.

I Stockholm har det aktörsgemensam arbetet för höjd förmåga vid pågående dödligt våld pågått sedan 2016. En gemensam utbildning för mental förberedelse har tagits fram samt en aktörsgemensam taktik på skadeplats, OPSAM-T, Operativ Samverkan vid Terror. Niklas Haglund från Region Stockholm kommer, tillsammans med Jonas Fredriksson från polisen och Peter Bergström från Räddningstjänsten, att berätta om hur Stockholm har valt att förhålla sig till PDV och terror, ge en bild av arbetet som har genomförts och pågår och diskutera svårigheter och begränsningar de stött på under arbetets gång.

Niklas Haglund

Niklas arbetar som beredskapssamordnare i Region Stockholm och då främst med CBRNE-frågor. Han är regional övningsledare och en av regionens Tjänstemän i beredskap. Niklas har ett förflutet på akutbilen i Stockholm och har också arbetat som lärare på polishögskolan och på Räddningsverket samt som byrådirektör på Socialstyrelsen.

Jonas Fredriksson

Jonas har tjänst som Regional insatsledare i Polisregion Stockholm. Regional insatsledare är den högsta ledningsnivån ute och vi leder minutoperativa insatser vid grova brott och större olyckor, där det finns ett stort behov av samverkan och samordning. Vi leder också i förväg kända insatser (särskilda händelser), som större allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, statsbesök med mera samt insatser där det är mycket samverkan med andra myndigheter t.ex. Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Regeringskansliet. Jonas sidouppdrag är att arbeta med samverkan och övningsverksamhet med räddningstjänst och ambulanssjukvård.

Peter Bergström

Peter arbetar som utvecklingsledare i Storstockholms brandförsvar och har sedan 2017 arbetat med att öka räddningstjänstens förmåga vid antagonistiska händelser. Peter representerar även Storstockholms brandförsvar i externa staber vid större eller komplicerade händelser. Tidigare erfarenheter av arbete i yttre tjänst i flera räddningsregioner som Sunne, Karlstad brandförsvar och Brandkåren Attunda. I det sistnämnda även som utbildningsansvarig för den utryckande verksamheten.

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program