Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Erik Gustaf Geijer • 13.30-14.00

Bengt Arne Sjöqvist

En God och nära vård – väl fungerande prehospital IT och E-hälsa en förutsättning?

Liksom övrig sjukvård står den prehospitala vården inför stora utmaningar drivna av bl.a. ökande vårdbehov, kvalitets- och effektivitetsmål, samt inte minst nya vårdmetoder, modeller och processer. Vårdomställningar drivs på regional och nationell nivå utifrån huvudlinjerna om god och nära vård, mer högspecialiserad och centraliserad vård, digitalisering samt kvalitetsförbättring. Den prehospitala vården är en viktig och fundamental del av omställningsområdena, vilket innebär att det bl.a. ställs såväl högre som nya krav på precisionen i tidiga vårdbeslut rörande patientbedömning, prioritering och handläggning, men också samordning med andra aktörer som primärvård och kommunal vård.

För att den prehospitala vården på bästa sätt ska kunna möta upp mot dessa krav och utmaningar kan IT och eHälsa vara ett viktigt verktyg. En förutsättning är dock att lösningarna utformas i nära samverkan med aktörerna, men också att aktörerna är villiga att modifiera sina arbetssätt och rutiner så att kraften i dessa verktyg verkligen utnyttjas optimalt – tekniken blir då en naturlig hjälp och ett stöd i att utveckla verksamheten. I presentationen kommer olika frågor kring den prehospitala vårdens fortsatta digitalisering i ett föränderligt vårdlandskap att diskuteras och exemplifieras.

Presentatör
Bengt Arne Sjöqvist, Prehospital ICT Arena

Biografi
Bengt Arne Sjöqvist är tekn.dr., docent och Chalmers och Sveriges första Professor of Practice. Han har arbetat med medicinteknik och eHälsa/telemedicin/Digital Health sedan senare delen av 70-talet, och i mitten av 80-talet initierade han arbetet med att utveckla den prehospitala eHälso-lösningen MobiMed. Bengt Arne har erfarenhet från akademisk forskning, innovation, entreprenörskap och ledande befattningar i näringslivet, och medverkar idag i forskningsprojekt inriktade på bland annat prehospital diagnostik, kliniska beslutsstöd, inkl. AI, och ICT-stöd för vårdprocess optimering, samt dessutom i styrelser och Advisory Boards inom närliggande områden.

Bengt Arne initierade 2012 utvecklingen av vad som idag är den neutrala öppna samverkansarenan Prehospital ICT Arena (PICTA). Sedan 2015 är PICTA en del av Lindholmen Science Park i Göteborg, och Bengt Arne dess första programansvarige. 

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program