Moln8 banner
Dag 2 • Lokal Selma Lagerlöf • 13.30-14.00

Glenn Larsson & Håkan Klementsson

AmbuReg; Aktuellt läge och redovisning från årets datainsamling

AmbuReg är namnet på det svenska nationella kvalitetsregistret för svensk ambulanssjukvård. AmbuReg avser att, genom uppföljning av beslutade algoritmer och processer, kvalitetssäkra ambulanssjukvården och åstadkomma förbättringar i verksamheten på lokal, regional och nationell nivå. Registret skall också initiera och främja kunskapsstyrning inom det prehospitala området. Med kvalitet avses aspekter som rör tillgänglighet, bemötande, dokumentation, symtomlindring, tid till kausal behandling samt styrning till för varje patient adekvat vårdnivå. Ett kvalitetsregister av detta slag är även ett användbart verktyg för att kunna utvärdera olika beslutsstöd inom alarmeringssjukvård och ger en ökad möjlighet för den enskilde medarbetaren att kunna följa sina uppdrag.

Glenn Larsson, verksamhetsutvecklare ambulanssjukvården Region Halland, ledamot FLISA:s styrelsen
Håkan Klementsson, medicinskt ansvarig läkare Akutkliniken Blekinge sjukhus, ordförande i FLISA  

Tillbaka till föreläsare
Tillbaka till program